Tisztelt ikrényi Lakosok!

 

Ikrény község Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 50 erdei m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló12/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet alapján az az Ikrény község közigazgatási területén élő és bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2022-ben 99.750,- Ft),

 

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 400 %-a (2022-ben 114.000,- Ft).

 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

A támogatás iránti kérelmet 2022. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén (Ikrény, Győri út 66.).

 

A nyomtatvány ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál igényelhető, illetve ide kattintva letölthető.

 

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 

- jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről), vagy

 

      - utolsó havi csekkszelvény/bankszámlakivonat, és

 

      - rászorultságot megállapító határozat. (Aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, települési      támogatásra való jogosultságot, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat. Ezen ellátásokra jogosult személyeket az elbírálás során előnyben kell részesíteni.)

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzata